İSTİHKAK DAVASI (MİRAS SEBEBİYLE)

Haksız zilyet olan kişiye karşı mirasçıların açtığı iade davasıdır.

TMK m. 637 – Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.

Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

Mirasçılık sıfatı ile bağlı bir ayni davadır. Mülkiyet hakkına dayanan bu davada hak düşürücü süre söz konusu olur. Külli bir dava olup; bütün tereke malları için açılabilir. Aynı zamanda bir eda davasıdır. Çünkü davalı iadeye zorlanır. Bu davayı tüm mirasçılar açılabilir. Elbirliği mülkiyeti söz konusu olduğu için tüm mirasçılar beraber açmalıdır. Bir mirasçı tek başına açarsa davacıya süre verilir ve de diğer mirasçıların katılması beklenir. Tereke temsilcisi atanmışsa bu temsilci tek başına açabilir. Vasiyet memuru bunu açamaz. Davalılar, tereke mallarına zilyet olan üçüncü kişilere karşı açılabilir.

Davacının mirasçı ve terekeye ait bir mal olduğunu kanıtlaması yeterlidir. Burada davacının haksız zilyedi ispatlaması gerekmez. Haklı sebep varsa bunu davalı ispatlar. Örneğin malı kiralamışsa davalı bu hak nedenini ileri sürebilir. Mirasçılar arasında miras sebebiyle istihkak davası açılamaz. Eğer mirasçılar anlaşamazlarsa mirasın paylaşılması davası açılır.

Miras bırakanın son yerleşim yerindeki asliye mahkemesinde bu dava açılır.

TMK m. 639: Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde miras bırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

Bu dava da 1 ve 10 yıllık zamanaşımı vardır. Davacı mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten başlar 10 yıl ise kişinin ölümünden itibaren başlar. İradi mirasçı ise, vasiyet açıldığı tarihte açabilir.

Davalı kötü niyetli ise 20 yıllık zamanaşımı vardır. TMK m. 713’e göre ayrıca bir dava açılabilir. Taraflar için zamanaşımı işlemez. Taraflar birbirine karşı kazandırıcı zamanaşımı ile malları kazanamazlar (Yargıtay içtihatları)

İSTİHKAK DAVASI (MİRAS SEBEBİYLE)

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir